Sh. Jai Ram Thakur
Hon'ble Chief Minister
Himachal Pradesh

Smt. Sarveen Choudhary
Hon'ble SJ&E Minister
Himachal Pradesh